Stratejik yönetim, uzun dönemli performansı etkileyen yönetsel karar ve aksiyonlardır; çevresel faktörleri incelemeyi (iç ve dış), stratejilerin belirlenmesini (stratejik veya uzun dönemli planlama), stratejilerin uygulanmasını ve değerlendirme/kontrol aşamalarını içerir. Stratejik yönetim eğitiminde, akademik bilgilerin yanı sıra, çok sayıda vaka çalışmalarına ve direkt olarak şirketlerde kullanılabilecek yöntemlere de yer verilmektedir. Stratejik Yönetim Eğitimi programı, bu yönüyle akademik öğreti ve pratik uygulamaların bir karması niteliğindedir. Eğitim programının sonunda, katılımcıların bu bilgi ve yöntemleri, şirketlerinde direkt olarak uygulamaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:
Stratejik Yönetim

• Temel Prensipler
• Mevcut Durum Analizi
• Doğru İletişim
• Nihai Sorumluluklar ve Taahhütler

Stratejik Planlama

• Stratejik Planlama
• Hedef, Strateji ve Aksiyon Kavramları
• Stratejik Yönetim Dinamikleri
• Stratejik Yönetim Araçları
• Yöneticinin Konfor Alanı
• Kırmızı Alanlar ve Tolerans Alanlarının Belirlenmesi
• Yönetici Yetkinlikleri Gelişim Planı
• SCORECARD / Kurumsal Yetkinliklerin Ölçümü
• Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama

Stratejik Yönetim

• Mülakat Yönetimi
• Oryantasyon Yönetimi
• Yetenek Yönetimi
• Kilit Çalışan Yönetimi
• Çalışan Bağlılığı ve Sadakati
• Hiyerarşik Düzende İletişim ve İlişki Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Sözleşme Yönetimi

Uygulamalar