İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ
İşe Alım ve Oryantasyon Planlama
• İşe Alım Süreci Planlama
• Deneme Süreci Planlama
• Oryantasyon Süreci Planlama

İş Süreçleri ve İş Ailelerinin Planlanması
• İş Ailelerinin Belirlenmesi
• Departmansal Takip ve Kıyaslama Yöntemleri

Eğitim Planlama ve Eğitim Performansının Ölçümü
• Organizasyon, Görev ve Kişi Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi
• Eğitim Planlama ve Eğitim Performans Ölçümü

Performans Takip ve Geliştirme Planı
• Performans Kriterleri ve KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) lar
• Performans Takip ve Değerlendirme
• Performans Gelişim Planı

Ücret Yönetimi
• Ücret Yönetimi Parametrelerinin Planlanması
• Performansa Dayalı ve Karma Ücret Sistemlerinde Uygulamalar

İç İletişim Yönetimi
• İç İletişim Planı
• Yukarıdan Aşağı ve Aşağıdan Yukarı İletişim Süreçleri İnsan Kaynakları Organizasyonları ve Etkinlik Yönetimi
• Motivasyon Amaçlı Etkinlikler
• Değişim Etkinlikleri
• Proje Etkinlikleri Uygulamalar İnsan Kaynakları Planlama
• İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için stratejinin geliştirilmesidir. İhtiyaç duyulan zamanda, doğru yerde uygun becerilere sahip doğru sayıda kişinin bulundurulması için yaptığı bir çalışmadır.
• İnsan kaynakları planlaması, gelecekteki iş gücü gereksinimlerini gerek sayı gerekse özellikler açısından planlanmasıdır.
• İnsan kaynakları planlaması, bir organizasyondaki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesi ve yapılandırılmasına ilişkin tüm çalışmalardır.
• İnsan kaynakları planlaması, çalışanın organizasyona girişini, çıkışını ve organizasyon içindeki hareketlerini değerlendiren ve düzenleyen süreçtir.
• İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun gelecekte ihtiyaç duyacağı personelin nitelik ve nicelik açısından önceden belirlenmesi ve bu ihtiyacın nerede ve ne derecede karşılanabileceğinin saptanması faaliyetleridir.
• İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun insan kaynakları gereksinimlerini değişen koşullar ve gelişen iş gücü politikaları içinde uzun vadeli verimliliğe uygun olan sürekli çözümleme sürecidir.

Örgütlerde İnsan kaynakları planlaması yapılmasını gerektiren başlıca sebepler şunlardır;
• İşgücü maliyetinin artması
• Teknolojide sürekli olarak meydana gelen hızlı gelişmeler
• Nitelikli işgücü kıtlığı
• Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler
• Yasal ve politik gelişmeler
• Küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni Dünya düzeni

İnsan Kaynakları Planlanmasının Yararları
• Planlama ile geleceğe yönelik seçenekler sistemli bir şekilde daraltılabilmesini sağlar
• Kaynakların harcanması konusunda en doğru kararlar verilebilmesini sağlar
• Planlama süreci organizasyona uzun süreli düşünme yeteneğini getirmesini sağlar
• Kontrol için gerekli standartların ortaya konulmasını sağlar
• Buhranlı durumlar, gecikmeler ve bu gibi işletme çalışmalarına zarar verici etkenleri önceden görüp gerekli önlemleri alma olanağı sağlar
• Organizasyona benlik kazandırılmasını sağlarİnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri
1.Gelecekteki personel ihtiyaçları: Personel planlaması örgütün gelecekte duyacağı personel ihtiyacını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

2.Değişimi gerçekleştirmek: Personel planlaması örgütün değişebilen pazar rekabet teknoloji gibi çevresel değişimlere uyum göstermesini kolaylaştırır bu tür değişimler işlerin içerik beceri düzeyini ve gerekli personel sayısını etkilemektedir.

3.Personel yüksek bilgi ve beceriye sahip personel: Bu tür personelin sayısı genellikle sınırlıdır. Bütün personelin bulunması ve geliştirilmesi oldukça uzun zaman alır.

4.Stratejik planlama: Çağdaş örgütler stratejik planlama ile ilgilenirler personel planlamasında stratejik planlamanın bir parçasıdır.

5.Personel planlamasının temel oluşu: Personel planlaması personel sağlama seçme transfer gibi başlıca personel yönetimi işlevlerinin tasarlanması ve yerine getirilmesini için gerekli bilgileri sağlar.İnsan Kaynakları Planlamasında Olumsuz Faktörler
İnsan gücü planlaması karmaşık bir süreçtir ve her zaman doğru güvenilir sonuçlar vermeye bilir bunun nedenleri şunlardır;

• Planların başarı şansı yöneticilerin planın gereğine inanmalarına bağlıdır şayet plana karşı olanlar varsa bunların ikna edilmesi gerekir
• Eğer insan gücü planlaması personel rejimine yeni bir yapı ve davranış getiriyorsa kendi beceri ve statülerini ters gelebileceği endişesiyle personel değişimine direnebilirler.
• Sosyal ve ekonomik tahminler her zaman doğru sonuçlar vermeye bilir.
• Planlama için en az beş yılı içeren personel bilgi kayıtlarına ihtiyaç vardır
• Uzun vadeli planlar örgüt için yararlı olabilecek personelin işe alınması ve iş başı eğitimin programlarını içerir ancak programlar maddi imkânsızlıklar nedeniyle uygulamaya konmayabilir.