YENİ TİCARET YASASINA GÖRE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
Yeni Türk Ticaret Yasasına Bağlı Değişiklikler

Yeni Kredilenme Süreci

Yeni Türk Ticaret Yasasının Yönetim Kurulu Üyelerine Getirdiği Sorumluluklar

Yeni Türk Ticaret Yasası Çerçevesinde Uluslararası Muhasebe Standartları

Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları

• Uluslararası Muhasebe Standardizasyonu ve Küresel Boyutu
• Uluslararası Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar
• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Çalışmaları

Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları

• Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tanıtımı ve İncelenmesi
• IFRS’nin Temel İlkeleri ve Getirdiği Yenilikler
• IAS ve IFRS Standardının Tanıtımı

Uluslararası Muhasebede Finansal Tablonun Sunuluşu

• Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı
• Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi

Uluslararası Muhasebede Konsolidasyon ve Konsolide Tablolar

• Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirme Standartları
• Konsolide Bilançonun ve Gelir Tablosunun Düzenleme Esasları

Uluslararası Muhasebede Çeviri Sorunları ve Kur Değişimi Etkileri

• Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması
• Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Uluslararası Muhasebede Enflasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar

• Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı
• Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinde Enflasyon Etkileri
• Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Stoklar (IAS 2)

Muhasebe Politikaları ve Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler (IAS 2)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Gelir Vergileri (IAS 12)

Tahsilat (IAS 18)

Borçlanma Maliyetleri (IAS 23)

Varlıklarda Değer Düşüklüğü (IAS 37)

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (IAS 37)

Finansal Araçlar (IAS 32)

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (IAS 39)

IFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası